Περιφέρεια Λάρισας

To 2016 η Μονωτική Καλτσάς ανέλαβε να στεγανοποιήσει τα δώματα του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα με ασφαλτικές μεμβράνες συνολικής έκτασης 1400m2.