Δημαρχείο Κιλελέρ

Στεγανοποίηση δωμάτων

Δημιουργία κλίσεων με ελαφρομπέτο

Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη ψηφίδας:380m2